en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Projekti

PROJEKTNA RJEŠENJA U ZAŠTITI OKOLIŠA I GOSPODARENJU OTPADOM

Primjena evapotranspiracijskih slojeva za završni prekrivni sustav odlagališta

U određenim područjima RH postoji mogućnost upotrebe alternativnih prekrivnih sustava koji imaju prednosti u odnosu na konvencionalne prekrivne sustave. To su tzv. evapotranspiracijski (ET) sustavi čiji se rad zasniva na sposobnosti da materijal zadrži (akumulira) što veće količine vode dok se ista ne ukloni u atmosferu evaporacijom i trasnpiracijom.
Krajobrazna sanacija odlagališta otpada

Prilikom izrade projekata sanacije odlagališta otpada u Maxiconu posebnu pažnju pridajemo krajobraznom aspektu sanacije, kako bi se konačno zatvoreno odlagalište što bolje uklopilo u životnu sredinu u kojoj se nalazi. Adekvatnim odabirom autohtonog i raslinja, osim vizualnog, postiže se i efekt fitoremedijaciju, prilikom čega se biljke rabe kao pomoć pri uklanjanju onečišćenja zraka, vode i tla na odlagalištima.
Praksa zaštite okoliša u projektima gospodarenja otpadom

Prikaz prakse zaštite okoliša kroz životni ciklus sanacije sanitarnih odlagališta otpada izradom različite projektne dokumentacije. Ciljani je aspekt gospodarenja otpadom kroz različite faze, a obuhvaća: fazu pripreme, fazu realizacije i fazu korištenja objekta. Rad je prezentiran na Drugoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš (Novi Vinodolski, 2015).
Primjena atenuacijskog sloja kao prirodnog filtra procjednih voda prilikom sanacija odlagališta

Prilikom projekata sanacije odlagališta otpada u specifičnim situacijama, kada to zahtjeva priroda terena na kojem se nalazi odlagalište, može se koristiti atenuacijski sloj kao prirodni filter za procjedne vode. Ovakav pristup do sada još nije primjenjivan prilikom sanacija odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj, dok je to uobičajena praksa u zemljama Europske Unije te u Sjedinjenim Američkim Državama.
Praćenje stanja okoliša na odlagalištima otpada – financijski izazov za jedinice lokalne samouprave

Praćenje stanja okoliša na odlagalištima otpada zakonska je obveza koja traje tijekom rada i 30 godina nakon zatvaranja odlagališta. Jedinice lokalne samouprave suočene su s troškovima monitoringa koji je definiran okolišnom dozvolom i propisima iz gospodarenja otpadom. Praćenje stanja okoliša na odlagalištu za vrijeme rada i nakon prestanka rada obuhvaća: kontrolu meteoroloških parametara i emisija plinova, kontrolu emisija tvari u procjedne i površinske vode, oborinske i podzemne vode te praćenje strukture, sastava i slijeganja razine tijela odlagališta.