en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Tvrtka → Reference

Reference

Osnivači i zaposlenici Maxicona su tijekom proteklih 15 godina sudjelovali kao ključne osobe na pripremi realizacije velikih infrastrukturnih projekata. Stručno iskustvo stekli smo kroz iduće pozicije:

  • • Glavni projektant / projektant
  • • Stručni, projektantski i FIDIC nadzor
  • • Voditelj projekta
  • • Priprema i provedba javnih nadmetanja i procesa ugovaranja
  • • Voditelj izrade studije o utjecaju na okoliš i stručne podloge za okolišnu dozvolu
  • • Voditelj izrade plana gospodarenja otpadom
  • • Voditelj tima za pripremu dokumentacije za prijavu na EU financiranje

U nastavku se nalazi popis referentnih projekata je izradio Maxicon d.o.o.od početka svog djelovanja 2015. godine (za prikaz popisa otvorite pojedinu kategoriju):

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Izgradnja postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA U POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta ''Hrastinka'', Grad Mursko Središće
Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Meka'', Grad Ludbreg
Izmjena zahvata izgradnje i korištenja Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije ''Bikarac'' - Izgradnja plohe 2 za odlaganje prethodno obrađenog otpada
Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Kljakovača'', Grad Obrovac
Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada ''Beljavine'', Grad Vrbovec
Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada ''Čret'', Grad Novi Marof
Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Grad Rab
Izmjena zahvata sanacije i rekonstrukcija odlagališta otpada ''Vitika'', Grad Đakovo
Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Sorinj'', Grad Rab – faze sanacije 2, 3 i 4
Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada ''Sveti Kuzam'', Grad Pag
Izgradnja poslovne građevine za preradu i smrzavanje svježih proizvoda ribarstva na lokaciji Mali Brgud
Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada ''Košer'', Općina Pućišća
Izmjena tehnološkog procesa MBO obrade i elemenata ulazno-izlazne zone RCGO „Piškornica“
Izgradnja podzemne male hidroelektrane MHE Konavle snage 3,3 MW
Izgradnja prometnice od državne ceste D113 do pretovarne stanice Brač (Brdo Košer) 
Izgradnja postrojenja za recikliranje korištenog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom
Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta ''Javorov vrh'', Općina Brinje

SANACIJSKI ELABORAT

Ex-situ sanacija odlagališta ''Kosinac'', Općina Drenje

STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE

Odlagalište ''Beljavine'', Vrbovec
Odlagalište ''Kupinovica'', Supetar
Odlagalište ''Vučje Brdo – Plano'', Trogir

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM ZA ISHOĐENJE DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“, Šibensko-kninska županija
Kazeta za odlaganje azbesta na odlagalištu „Diklo“, Zadar
Skladištenje otpadnog grita iz brodogradnje u Zatonu Obrovačkom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Feričanci 2015. – 2021. godine
Plan gospodarenja otpadom Općine Đurđenovac 2016. – 2022. godine
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2021. (u suradnji sa Safege d.o.o.)

DOKUMENTACIJA ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA

Odlagalište ''Beljavine'', Vrbovec:
         - Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
         - Interno uputstvo za provođenje kontrole ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda
         - Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
         - Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

Odlagalište ''Hrastinka'', Mursko Središće:
         - Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
         - Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

APLIKACIJA (PROJEKTNI PRIJEDLOG) ZA EU FINANCIRANJE

Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica“, Općina Donji Andrijevci u sklopu OPZO 2007-2013., Prioritetna os 1. Mjera 1.2
Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta neopasnog otpada ''Teodorovac'', Općina Đurđenovac u sklopu OPZO 2007-2013., Prioritetna os 1. Mjera 1.2
Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'', Općina Feričanci u sklopu OPZO 2007-2013., Prioritetna os 1. Mjera 1.2
Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta ''Meka'', Grad Ludbreg u sklopu OPZO 2007-2013., Prioritetna os 1. Mjera 1.2

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I KONZALTING U JAVNOJ NABAVI

Sanacija odlagališta ''Strm Breg'', Općina Feričanci – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Izvođenje radova
     - Usluge građevinskog nadzora
     - Usluge tehničke pomoći pri upravljanju projektom i promidžbe
Sanacija odlagališta ''Teodorovac'', Općina Đurđenovac – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Izvođenje radova
     - Usluge građevinskog nadzora
     - Usluge tehničke pomoći pri upravljanju projektom i promidžbe
Sanacija odlagališta ''Alabarica'', Općina Donji Andrijevci – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Izvođenje radova
    - Usluge građevinskog nadzora
    - Usluge tehničke pomoći pri upravljanju projektom i promidžbe
Sanacija odlagališta ''Šljivici'', Općina Lovas – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
    - Izvođenje radova
    - Usluge građevinskog nadzora
    - Usluge tehničke pomoći pri upravljanju projektom i promidžbe
Centar za gospodarenje otpadom „Bikarac“, II faza - Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave:
     - Projektiranje i građenje MBO postrojenja i pratećih objekata (FIDIC žuta knjiga)
     - Usluge nadzora nad izgradnjom MBO postrojenja i pratećih objekata (FIDIC bijela knjiga)
     - Izrada dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu specijalnih vozila za ekonomični prijevoz otpada od PS do CGO Bikarac
Izgradnja pretovarne stanice ''Pirovac'' – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Izvođenje radova (FIDIC crvena knjiga)
     - Usluge nadzora radova (FIDIC bijela knjiga)
Izgradnja pretovarne stanice ''Biskupija'' – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Izvođenje radova (FIDIC crvena knjiga)
     - Usluge nadzora radova (FIDIC bijela knjiga)
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko“ – izrada Dokumentacije za nadmetanje za predmete nabave:
     - Usluge vođenja projekta (FIDIC bijela knjiga)
     - Usluge informiranja i vidljivosti projekta
     - Konzultantske usluge za Naručitelja prilikom provođenja postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje MBO postrojenja u CGO „Bikarac“
     - Izrada Zahtjeva Naručitelja za nabavu i ugradnju opreme za postrojenje za mehaničko biološku obradu komunalnog otpada kao dijela Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ (FIDIC žuta knjiga)
     - Izrada Poziva na savjetovanje za pripremu postupka javne nabave i Dokumentacije o nabavi za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade društvene namjene - centar za kulturu u Murskom Središću

STUDIJA IZVEDIVOSTI

Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA) sanacije odlagališta otpada „Diklo“ sa sakupljanjem procjednih voda i postrojenjem za pročišćavanje procjednih voda (u suradnji sa Safege d.o.o. i PanGeo Projekt d.o.o.)

SAVJETOVANJE, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I TEHNIČKO-EKONOMSKI ELABORATI

Tehničko-tehnološki elaborat za proces aerobne biološke obrade odvojeno prikupljenog biootpada na području grada Metkovića
Elaborat preliminarne tehno-ekonomske analize za određivanje potencijala iskorištavanja deponijskog plina na saniranom odlagalištu otpada „Diklo“
Elaborat analize projektne dokumentacije, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, te stanja uporabljivosti izvedenih građevina s ciljem definiranja projektnog zadatka za projekte rekonstrukcije izgrađenih objekata na CGO „Bikarac“
Elaborat geotehničkih istražnih radova sanacije i zatvaranja odlagališta ''Javorov vrh'', Općina Brinje
Preliminarna tehnička analiza opcija kompostiranja biološke komponente komunalnog otpada na odlagalištu „Karepovac“

PROJEKTIRANJE – IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Idejni, glavni i izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada „Meka“, Grad Ludbreg
Idejni i glavni projekt sanacije odlagališta otpada „Čret“, Grad Novi Marof
Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Šljivici“, Općina Lovas
Idejni i glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ''Javorov vrh'', Općina Brinje

PROJEKTIRANJE – KRAJOBRAZNI PROJEKT

Glavni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada ‘’Teodorovac’’, Općina Đurđenovac
Glavni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ‘’Strm Breg’’, Općina Feričanci
Glavni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Šljivici'' i izgradnja priključnog cjevovoda za ispust čistih oborinskih voda, Općina Lovas
Glavni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta ''Hrastinka'', Grad Mursko Središće
Idejni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Diklo'', Zadar
Glavni krajobrazni projekt sanacije odlagališta otpada „Čret“, Grad Novi Marof
Glavni krajobrazni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada ''Javorov vrh'', Općina Brinje

UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE I TEHNIČKA POMOĆ

Upravljanje projektom sanacije odlagališta neopasnog otpada „Sveti Juraj“ s izgradnjom novih ploha – etapa 1
Upravljanje projektom gradnje i tehnička pomoć na projektu sanacije odlagališta otpada „Donji Picudo-istok“
Tehnička pomoć i savjetovanje u odnosima s javnošću na projektu sanacije odlagališta otpada „Hrastinka“