en-UShr-HR
Nalazite se ovdje: Usluge → Studije izvedivosti i projektne aplikacije

IZRADA STUDIJA IZVEDIVOSTI I PROJEKTNIH APLIKACIJA ZA EU FONDOVE

Faza pripreme projekta orijentirana je na izradu idejnih tehničkih rješenja, izradu temeljnih dokumenata zaštite okoliša, te pripremu dokumentacije za financiranje. Po izrađenim varijantama tehničkih rješenja i provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš slijedi priprema dokumentacije za financiranje projekta od strane EU fondova i/ili nacionalnim sredstvima:

       • studija izvedivosti

       • projektna aplikacija


Studija izvedivosti (Feasibility study) je ključni dokument u pripremi EU sufinanciranih projekata kojim se pokazuje opravdanost ulaganja u određeni projekt. U Studiji izvedivosti se detaljno i po propisanoj metodologiji dokazuje pripremljenost i koherentnost projektne ideje te detaljno analiziraju koristi i troškovi projekta, uspoređuju tehničko-tehnološke varijante i multikriterijalnom analizom donosi odluka o najboljoj. Kod velikih, uglavnom infrastrukturnih projekata, studiji izvedivosti može prethoditi izrada predstudije izvedivosti (Pre-feasibility study) koja daje stručnu podlogu za odluku o pokretanju postupka daljnje izrade projektne dokumentacije.

U izradi Studije izvedivosti angažiran je tim stručnjaka različitih područja specijalizacije. Ovisno o vrsti zahvata uvijek su angažirani inženjeri-projektanti (građevinari, tehnolozi, strojari…) koji razrađuju varijantna rješenja, ekonomisti koji rade analizu troškova i koristi, stručnjaci zaštite okoliša te ostali stručnjaci prema potrebi.


Projektna aplikacija je završni dokument u pripremnoj fazi projekta kroz koji se na strukturirani način prikazuju svi relevantni podaci iz do tada izrađene projektne i studijske dokumentacije, te se projekt daje nadležnim tijelima na ocjenu o isplativosti financiranja odnosno dodjelu bespovratnih sredstava EU. Kod manjih projekata, poput sanacija i zatvaranja lokalnih odlagališta otpada, koristi se kraći i brži postupak izrade projektne dokumentacije za prijavu financiranja. Umjesto zasebne studije izvedivosti i projektne aplikacije, radi se Proširena projektna aplikacija, koja se sastoji od Prijavnog obrasca A (objavljuje se na Internetu) i Prijavnog obrasca B u sklopu kojeg se radi cost-benefit analiza. 


Maxicon d.o.o. posjeduje veliko stručno znanje i iskustvo u vođenju izrada studija izvedivosti i projektnih aplikacija za velike infrastrukturne projekte iz područja gospodarenja otpadom (izgradnja centara, sanacija velikih odlagališta opasnog i neopasnog otpada, izgradnja sortirnica, kompostana, reciklažnih dvorišta), kao i za manje zahvate poput sanacija lokalnih komunalnih odlagališta, gdje se prijava projekta za financiranje radi po skraćenom i pojednostavljenom postupku. Osobito se ponosimo činjenicom da smo kao voditelji timova ili angažirani suradnici pridonijeli uspješnoj prijavi svih projekata na kojima smo bili angažirani.